ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS (B2C)
Artikel 1 – Definities
Rijschool Boulevard, gevestigd te Enschede, KvK-nummer 85205257, wordt in deze algemene voorwaarden
aangeduid als dienstverlener.
De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht-gever.
Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen-komsten en
leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats-verplichtingen.
Artikel 3 – Betaling
Declaraties moeten binnen dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben
gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige
aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten
totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die
invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht-gever in verzuim is, is hij wettelijke
rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden
berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van
dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.
Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is
genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én
schriftelijk overeenkomen.
Artikel 5 – Prijzen
De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders
overeengekomen.
De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die
door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen
van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs
overeenkomen.
Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld
op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen.
Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een
richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer
dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs
dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs
gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat
boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
Artikel 6 – Prijsindexering
Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex
(CPI) alle huishoudens.
Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever
Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschik-baar voor
dienstverlener.
Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct
uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst-verlener ter beschikking
gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht
niet anders voortvloeit.
Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden
beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende
extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdracht-gever.
Artikel 8 – Intrekking opdracht
Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte
onkosten van dienstverlener te betalen.
Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken
voorschot.
Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.
Artikel 10 – Contractduur opdracht
De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard
van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet opdrachtgever
dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.
Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van
de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdracht-gever hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht
dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging
of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 12 – Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de
nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienst-verlener kan worden toegerekend in geval van
een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen
jegens opdracht-gever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijk-heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend
wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer-virussen, stakingen, slechte
weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen
jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben
partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige
schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
Artikel 13 – Overdracht van rechten
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke
instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld
in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 14 – Garantie
Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Rijschool Boulevard enkel
een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.
Artikel 15 – Verzekering
Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat
opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het
recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van
schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is
voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en
conform afspraak heeft betaald.
In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 17 – Hoofdelijke aansprakelijkheid
Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de
onderhavige overeenkomst.
Artikel 18 – Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een
overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico volgens de desbetreffende polis.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of
indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht
gebruikte apparatuur, software, gegevens-bestanden, registers of andere zaken.
Artikel 19 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
Artikel 20 – Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de
dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.
Artikel 21 – Klachtplicht
Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan
dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat
dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden
te verrichten dan zijn overeengekomen.
Artikel 22 – Intellectueel eigendom
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten
(waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen,
maquettes, etc.
De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden
gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde
vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel
betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die
betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de
strekking van deze bepaling.
Artikel 23 – Geheimhouding
Opdrachtgever houdt de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van dienstverlener ontvangt en alle andere
informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of
vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de
dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat
opdrachtgever de genoemde informatie ook geheimhoudt.
De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is
geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken
door dienstverlener;
die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan
opdrachtgever te verstrekken;
die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode
van drie jaar na het eindigen daarvan.
Artikel 24 – Boetebeding
Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom,
Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom,
dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke
overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van
deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn
van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Artikel 25 – Wijziging algemene voorwaarden
Rijschool Boulevard is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Rijschool Boulevard zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.
Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk
bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rijschool Boulevard is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.
Artikel 27 – Toeschrijving
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf: 01 oktober 2022

 

PRIVACYVERKLARING:
respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking
tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten
hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel
ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen nietgeanonimiseerde
analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang
u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “de website”): Rijschool Boulevard
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): , wonende te , .
Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie
die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor
enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle
technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle
onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan,
met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke,
is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een
gedeelte van de website
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het
functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze
waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen
waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen
te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent
bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen
als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de
beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle
schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd
een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator
zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor
het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.
Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar
te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via info@rijschoolboulevard.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van
de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de
autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder
de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de
verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de
gegevens.
Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u
een mail naar het volgende adres: info@rijschoolboulevard.nl.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien
u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@rijschoolboulevard.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het
verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde
verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde
situaties.
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet
is bepaald.
Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van
uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.
Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze
website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik
van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie
over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en
informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie
onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de
informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun
websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van
mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens
verwerkt.
Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Facebook (tracking cookie)
– Google Adwords (tracking cookie)
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur
worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen
wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-
en-post/cookies#faq
Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is
exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke
uitzondering van toepassing is.
Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Rijschool Boulevard,
info@rijschoolboulevard.nl, 06 – 488 00 782.